ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- BU SÖZLEŞME İLE:
bir taraftan aracın sahibi olan veya üçüncü şahıslardan kiralama yetkisini alan KİRALAYAN, diğer taraftan bu sözleşmenin altında KİRACI olarak imzası bulunan KİRACI; bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan ARAÇ TESLİM FORMU ile KİRACI’ya kiralamak üzere teslim edilen aracın kiralanma şartları ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş, imza altına alınarak yürürlüğe girmiş ve taraflar bu şartlarda anlaşmışlardır. Bu sözleşmedeki tarafların yükümlükleri Araç Teslim Formu ile KiRACI’ya teslim edilmiş araç veya araçlar için geçerlidir. Bu nedenle bu sözleşme tarafların birbirlerine Araç Kiralama taahhüdünde bulunduğu anlamında yorumlanamaz. KİRALAYAN’ın KİRACI’ya farklı tarihlerde bile olsa teslim ettiği her bir araç için Araç Teslim Formu düzenlemesi halinde dahi, ilgili araçlar, ve yapılacak tüm kiralamalar için bu sözleşme şartlarının geçerli olacağını KİRACI peşinen kabul eder.

2- TANIMLAR:
Aşağıda yazılı kavramlar, sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı anlama gelirler.
2.1.KİRALAYAN: Aracın sahibi olan veya üçüncü şahıslardan kiralama yetkisini almış olan Oğuzlar Mah. 1377. Cad. Köseoğlu Apt No:9/A Balgat / Çankaya - Ankara adresinde bulunan 5S OTOMOTİV SERVİS YEDEK PARÇA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“5S Araç Kiralama”)’dır.
2.2. KİRACI: Bu sözleşmenin altında ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılan ARAÇ TESLİM FORMU’nda kiracı adı altında ismi veya ünvanı, imzası ve adresi bulunan gerçek ve / veya tüzel kişi ve/veya kişilerdir.
2.3. ARAÇ TESLİM FORMU: Bu sözleşmeye konu araç veya araçların KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya teslim edildiği ve sonrasında da KİRACI tarafından da KİRALAYAN’a iade edildiğini belgeleyen formdur. Bu form bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır, Bundan böyle kısaca “ATF” olarak anılacaktır. Bu sözleşmeye eklenecek birden çok ATF olabilir.
2.4. ARAÇ: KİRALAYAN’ın sahibi olarak veya 3.kişilerden kiralayarak veya işleteni sıfatıyla elinde olup, KİRACI’ya bedel karşılığı kiraladığı ve ATF’de detayları bulunan araç veya araçlardır.
2.5. KİRALAMA SÜRESİ: ATF’de yazan çıkış ve dönüş tarihleri arasındaki süredir.
2.6. HASAR KAZA TEMİNATI: Bu sözleşme kapsamında kiraya verilen aracın bir kaza veya hasar anında, KİRALAYAN’ın uğradığı tüm zararlardan KİRACI sorumludur. Ancak KİRACI bu sorumluluğunu satın aldığı ve detayları ayrıca belirlenen sigorta teminatları dahilinde kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Bundan böyle bu teminatlara kısaca HASAR KAZA TEMİNATI denilecektir. Bu teminatların geçerli olabilmesi için her koşulda sözleşmede yazan şartların ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile varsa Kasko geçerlilik koşullarının KİRACI tarafından yerine getirilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde KİRALAYAN’ın her türlü zararından KİRACI tek başına sorumludur. KİRALAYAN, kiraya verdiği araçlarını bir sigorta şirketine kasko sigortası yaptırarak teminat altına alabileceği gibi, dilerse araçlarını bir sigorta şirketine kasko sigortası ile sigortalatmadan da bu sözleşmede yazan hasar kaza teminatlarını KİRACI’ya bedeli karşılığı verebilir. KİRALAYAN’ın sigorta yaptırmadığı hallerde; KİRACI hasar teminat şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sorumluluğunda olan zararların tazminini ödemekten imtina edemez. Hasar teminatı geçerlilik şartlarının KİRACI tarafından yerine getirilip getirilmediği konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde Kasko ve/veya Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası geçerlilik şartları esas alınacaktır.
2.7. BİR GÜNLÜK KİRA: Aracın KİRACI’ya teslim edildiği saatten 24 saat sonrasıdır. Aracın teslim edilmesinden sonra minimum günlük kira hesaplama süresi 1 gündür.
2.8. KİRALAMA BEDELİ: KİRACI’nın sadece aracın kullanımından kaynaklanan ödediği / ödeyeceği bedeldir. Bu bedel ATF’de Günlük Ücret olarak gösterilmiştir.
2.9.TOPLAM KİRALAMA ve HİZMET BEDELİ: KİRALAYAN’ın KİRACI’ya sunduğu araç kiralama bedeline ilave olarak KİRACI’nın satın aldığı sigorta, ekipman ve ilave hizmetlerin bedelleri sonucu oluşan TOPLAM KİRALAMA ve HİZMET BEDELİ’dir.Bu bedel ATF’de Toplam Bedel olarak gösterilmiştir.

3- KİRALAYAN TARAFINDAN VERİLEN HiZMETLER ve BEDELLERİ:
3.1. Araç Kiralama Hizmet Bedeli: Bu sözleşme kapsamında teslim edilen aracın kiralama bedeli olup, bedeli ATF’de “Günlük Ücret” olarak belirlenmiştir. Ancak bu bedel anlaşmaya varılan kiralama şartları için geçerli olup (kiralama süresi, tarihleri, alış ve bırakış yerleri vb.); şartlardan herhangi birisinde bir değişiklik olması durumunda KİRALAYAN’ın bildirimi üzerine KİRACI yeni koşullarda bir sözleşme düzenleyeceğini veya kiralanan aracı iade edeceğini kabul eder. Günlük bedel ile kiralama günü çarpılarak Toplam Kiralama Bedeli hesaplanır. KİRALAMA SÜRESİ’nin 24 saat ve katları olmaması durumunda, son kiralama günü TOPLAM KİRALAMA BEDELİ’ne tam gün olarak yansıtılır. Bu fiyatlama uygulaması KİRACI’nın ARACI ATF’de belirtilen zamanda iade etmediği tüm durumlar için de geçerlidir.
3.2. Kaza&Hasar Teminat Limitleri ve Bedelleri: Bu sözleşme kapsamında teslim edilen aracın kaza & hasar teminat kapsamı, teminatın limitlerini bu teminatların bedellerini ifade eder. Bu teminatların KİRACI tarafından satın alınmış olanları Ek Teminatlar olarak ATF’de gösterilmiştir. KİRACI bedelini ödemeyerek satın almadığı bir teminattan hasardan sonra bedelini ödese bile yararlanamaz. Bu Kaza & Hasar Teminatlarının geçerli olabilmesi için bu sözleşmede yazan şartların ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile varsa Kasko geçerlilik şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde KİRACI hasar teminat bedellerini ödemiş dahi olsa verilen bu teminatlar geçersizdir. Bu kaza & hasar teminatları aşağıdaki gibidir ve tüm bu teminatların geçerli olabilmesi için; bu teminat bedellerinin KİRACI tarafından KİRALAYAN’a en geç aracın teslimi aşamasında ödenmiş olması gereklidir.
3.2.1. Muafiyetli Kaza & Hasar Teminatı (LDW): Aracın çalınması (sözleşmede çalınma da bir hasar olarak kabul edilmiştir), yangın, sel, seylap, terörist ve toplumsal hareketler veya bir kaza sonucu araçta meydana gelen hasarları teminat altına alır. Ancak bu teminatta KİRACI, ATF’de belirtilen ‘HASAR MUAFİYET TUTARI’nı KİRALAYANða ödemekle yükümlüdür. Bu muafiyet oluşan hasarla ilgili KİRALAYAN tarafından yapılan hizmetlerin bedeli olup, KİRACI’nın zararın doğmasında kusursuz olması halinde bile bu bedeli ödeme mecburiyeti ortadan kalkmaz.
3.2.2. Genişletilmiş Kaza & Hasar Teminatı (TLDW): Bu teminatı satın alan KiRACI’nın; 3.2.1 maddedeki teminatta bulunan “HASAR MUAFİYET TUTARI’nı ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırır.
3.3. Ek Ekipman ve Hizmet Bedeli: KİRACI’nın KİRALAYAN’dan talep etmiş olduğu ekipman (navigasyon, bebek koltuğu vb.) ve hizmet (adrese veya başka bir noktaya teslim, bırakma, köprü otoyol geçiş bedel tahsili vb.) bedelleridir. KİRACI tarafından satın alınan bu ekipman ve hizmetler ile bunların bedelleri ATF’de “Ekstra Hizmetler” başlığı altında ücretleriyle birlikte belirtilmiş ve KİRACI tarafından anlaşılmıştır.
3.4. Anlaşmaya varılan bedellerin hepsi Türk Lirası üzerinden işlem görmektedir. Yapılan ödemelerin yabancı para cinsinden olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ödeme tarihindeki ilgili döviz için açıklanan döviz satış kuru üzerinden yabancı para Türk Lirası’na çevirilecektir.

4- TEMİNAT ve TAHSİLAT:
KİRALAYAN kiralama başlangıcında 750.00 TL (yediyüzelli Türk Lirası)’den az olmamak üzere belirleyeceği bir bedeli teminat(“DEPOZİTO”) olarak KİRACI’nın kredi kartından tahsil eder. KİRALAYAN yol ve hava durumları, iklim, güvenlik, yoğunluk vb. şartlardan dolayı gerekli gördüğü durumlarda DEPOZİTO bedelini 3.000 TL (üçbinTürkLirası)’na kadar kiralamanın başında veya süresi içerisinde çıkartabilir. KİRALAYAN’ın teminat amaçlı olarak POS makinesi veya mail order yöntemi ile bloke provizyon işlemi yapabilmesi için KİRACI, KİRALAYANða ATFðde bilgileri yazan kendisine ait geçerli bir kredi kartı verecektir. Ayrıca KİRACI’dan aracın teslimi anında DEPOZİTO alınmamış olması KİRALAYAN’ın DEPOZİTO isteme hakkını ortadan kaldırmaz. KİRACI’nın kiralamayı ATF’de belirtilen tarih ve/veya saatten önce sonlandırması, KİRACI’ya ücret iadesi veya indirimi hakkı doğurmaz. KİRACI’nın kiralamayı KİRALAYAN’a haber vererek ya da tek taraflı olarak ATF’de belirtilen tarih ve/veya saatten sonra sonlandırması durumunda ise, KİRALAYAN madde 3.1’de belirtildiği şekilde ek kiralama bedelini hesaplayıp, mevcut DEPOZİTO bedelinden ya da KİRACI’nın kredi kartından tahsil edecektir. Araçðı KİRALAYANða iade ettikten sonra bile bu sözleşmeye göre sorumlulukları devam eden KiRACI’nın ödemekle yükümlü olduğu bedel ve bedeller doğması halinde (arıza, hasar, trafik cezası, köprü ve otoyol geçişleri vb.) KİRALAYAN, KİRACI’nın kendisine verdiği kredi kartından bu bedel ve bedelleri mail order yöntemiyle tahsil edebilir, KİRACI bu konuda KİRALAYANðı yetkili kılmıştır. KiRACIðnın ödemekle yükümlü olduğu tutarın KİRACIðnın kredi kartından provizyon alınamaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilememesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muaccel olacağını taraflar kabul etmektedirler. KİRACI kendisine ait kredi kartının KİRALAYAN’a önemli bir teminat oluşturduğunu, KİRALAYAN’ın KİRACI tarafından kiralama esnasında veya sonrasında (hasar, köprü ve otoyol geçişleri / kaçak geçişler, trafik para cezası, kiralama süresinde değişiklik, ilave hizmetler, üçüncü kişilere verilen zararlar ile sözleşme ihlalleri vb.) doğabilecek zararların tazmininde bilgilerini KİRALAYAN’a verdiği bu kredi kartından POS veya MAIL ORDER yöntemiyle tahsilat yapabileceğini, buna rıza gösterdiğini, KİRALAYAN’ı yetkili kıldığını, bu çekimler veya blokeler nedeniyle azalan kart limitini başka alışverişlerinde kullanamama riski olduğunu peşinen itirazsız kabul eder. KİRACI’nın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda veya sözleşme maddelerini ihlali halinde KİRALAYAN; KİRACI’dan izin alınmasına gerek kalmaksızın, KİRACI ile KİRALAYAN arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık dikkate alınmaksızın ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları ve mahkeme kararı beklenmeksizin, Kredi kartı Blokesini kısmen veya tamamen nakde çevirmeye/tahsile veya sözleşmeden doğan zararlarını KİRACI’nın verdiği kredi kartından tahsile yetkilidir. KİRALAYAN’ın kredi kartından tahsil yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini ve KİRALAYAN’ın hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde ilgili merciler nezdinde teminat göstermesine gerek olmadığını peşinen kabul eder. DEPOZİTO, KİRACI’nın sözleşme kapsamında tüm yükümlülükleri yerine getirmesi, ATF’de yer alan araçları eksiksiz ve tam olarak teslim etmesi, kira bedeli ile sözleşmede KİRACI’nın ödemekle yükümlü olduğu tüm ödemelerini eksiksiz ve tam olarak KİRALAYAN’a ödemesi halinde sözleşme bitiminde iade edilir.

5- İŞLETEN SIFATININ KİRACIYA GEÇMESİ VE KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1. KİRALAYAN kiraya konu aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uymak kaydı ile ATF’de bulunan süre kadar KİRACI’nın kullanımına vermiştir. KİRALAYAN bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih ederek aracı geri çağırabileceği gibi, kiralama süresini uzatmaktan da kaçınabilir
5.2. KİRACI kiralanan aracı 2918 sayılı Yasanın maddelerinde ve yasal mevzuat kapsamında düzenlenen İŞLETEN sıfatı ile kullanacaktır. Bu nedenle kanun koyucu tarafından işletenin sorumlu tutulduğu tüm hallerde sorumluluk KİRACI’ya ait olacaktır.
5.3. Kiraya konu aracın KİRACI tarafından imzalı ATF ile teslim alınması, aracın işbu sözleşmeye ve eklerine uygun nitelik ve nicelikte olduğunun, her türlü avadanlıkların, yedek ve orijinal anahtarlarının, motorlu araç tescil ve trafik belgesi, zorunlu trafik sigorta poliçesi, araç kullanım kitapçığı, bakım klavuzu ve teknik tarifnamelerin, trafik setinin, yangın tüpü ve tüm teferruatlarının KİRACI tarafından incelendikten ve kontrol edildikten sonra kabul ve teslim alındığının, Araçların çalışır, hasarsız, her türlü ayıptan ari ve iyi durumda, eksiksiz olduğunun kesin delili olarak kabul edilecektir. Aksine bir anlaşmaya varılmadıysa kira süresi bitiminde, aracı teslim aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
5.4. KİRACI kira süresinin bitiminde veya herhangi bir nedenle aracın KİRALAYAN tarafından geri çağrılması halinde en geç 24 saat içerisinde nezdindeki aracı teslim aldığı hali ile sözleşmede yazan yerde iade ve teslim etmek zorundadır. Bu sürelerde KİRACI araçları KİRALAYAN’a teslim etmediği ahvalde Türk Ceza Yasası anlamında “emniyeti suistimal” suçu oluşur. Kiralanan aracı belirtilen şekil ve sürede KİRALAYAN’a teslim etmediği dönemde dahi iş bu sözleşme ve ekleri gereğince KİRACI’nın mesuliyeti devam edecektir.
5.5. Aracın KİRACI’ya teslimi esnasında araç üzerindeki gözle görülür hasarlar ATF’de belirtilecek, araç üzerinde hasar olmaması halinde ATF üzerine doğal olarak herhangi bir not düşülmeyecektir. Aynı şekilde aracın KİRALAYAN’a iadesi esnasında; KİRACI, aracın üzerinde gözle görülebilen bir hasar olmadan teslim ettiğini, aracın yakıt ve km durumunu ATF’nin kendi kopyasına KİRALAYAN’ın çalışanından yazılı onayını alacaktır. Ancak aracın KİRALAYAN’a iadesi anında gözle anlaşılamayan, anlaşılabilmesi için detaylı muayene gerektiren, sonradan ortaya çıkan hasar ve arızalar için KİRACI’nın sorumluluğu araç teslim edilmiş olsa dahi devam edecektir. Bu hasar ve arızalardan sözleşme şartları gereğince KİRACI sorumlu olacaktır.
5.6. KİRACI’ya teslim edilen aracın bu sözleşmenin feshine ve / veya aracın KİRALAYAN’a fiilen iade anına kadar; trafikteki diğer araçlara veya 3. kişilere verebilecekleri tüm maddi ve manevi, hukuki ve cezai zararlar ve hasarlardan, işlenen trafik suçları ve cezalarından, hizmet akitleri veya diğer herhangi bir nedenden dolayı zarar gören kişilerin ve SGK’nın açabileceği rücu davalarından dolayı tüm sorumluluk gayrikabili rücu olarak KİRACI’ya (İşletene) ait olacaktır. Bu tür taleplerin, hukuki ve cezai sorumlulukların yasal muhatabı KİRALAYAN değil, KIRACI olacaktır. KİRALAYAN, işbu kira sözleşmesi ile kiralanan aracın uğradığı ve verdiği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, muhatap dahi olmayacaktır. KİRALAYAN’ın sözleşme konusu araçtan ötürü dava veya resmi işlemlere muhatap olması halinde, bu hukuki muhatap olunmasından kurtulmasına kadar doğacak tüm zararlar ile yargılama giderleri ve avukatlık bedellerinden dahi gerek 3.kişilere ve gerekse KİRALAYAN’a karşı, KİRACI (işleten) sorumludur. KİRALAYAN, kiralanan aracın üretimini yapmadığından mekanik ya da imalat hatası nedeniyle meydana gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
5.7. KİRACI, KİRALAYAN’ın 3. kişilere açacağı veya 3.kişilerce KİRALAYAN’a karşı açılan davalarda KİRALAYAN’a gereken fiili ve hukuki desteği sağlayacaktır. KİRALAYAN’ın talebi halinde KİRACI dava ve her türlü haklarını KİRALAYAN’a devir ve temlik edecektir. KİRACI, KİRALAYAN’a rucu hakkından feragat etmiştir.
5.8.KİRALAYAN’ın “İşleteni” olmadığı halde, bu araçlardan ötürü resmi kurumlar ile özel şahıs ve şirketlere, üçüncü kişilere bir bedel (tazminat, ceza ve sair) ödemek zorunda kaldığı takdirde ödemek zorunda kaldığı tüm bedelleri feri’leriyle beraber faizi ve cezai şartı ile birlikte, KİRACI’ya rücu edecektir. KİRACI’nın kaza teminatı limitleri dahilinde hakları saklıdır.
5.9.Kiralanan aracın herhangi bir kazasında, hasar/arızasında veya trafik suçunda KİRACI’nın, KİRALAYAN’a kazanın, hasar/arızanın veya suçun vukuundan itibaren en geç 6(altı) / saat içerisinde yazılı ihbar mükellefiyeti vardır.
5.10. KİRACI’nın aracın kira süresi içinde 3. şahıslara veya 3. şahısların eşyalarına zarar vermesinden veya KİRACI’dan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN’ın vasıtalarının trafikten men edilmesi/ihtiyati tedbir konması/ihtiyati haciz konması/müsadere edilmesi, mallarına ve banka hesaplarına haciz/bloke/tedbir vb. konması halinde KİRACI, KİRALAYAN’ın 3. kişilerin bu tedbirlerinin derhal kaldırılmasını sağlayacaktır. Karayolları Taşıma Mevzuatı ve ilgili tüm kanunlar ve tüm yönetmelikler, genelgeler vb. çerçevesinde KİRACI, her türlü sorumluluğu almayı ve doğabilecek tüm giderleri cezai uygulamalar dahil olarak ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Sayılan bu durumların KiRACI tarafından giderilememesi halinde, araç veya araçlarını kısmen veya tamamen kullanamayacağı için KİRALAYAN’ın gelirinden mahrum kalması nedeniyle KİRACI’nın kiralama ile ilgili sorumlulukları aynı şartlarla ve aynı kira bedeliyle devam edeceği gibi KİRACI’ya kiraladığı araç yerine başka bir araç tahsis edilmeyecektir. Mal ve nakitlerine konulan tedbirler nedeniyle KİRALAYAN’ın uğradığı tüm zararlardan KİRACI ayrıca sorumludur. Trafikten men edilmesi/ ihtiyati tedbir konması / ihtiyati haciz konması/müsadere edilmesinin 6(altı) ay süre ile kaldırılamaması halinde KİRACI, KİRALAYAN’a bu araç veya buna konu araçlar ile mallar için proforma fatura değerini (Sıfır alınması halindeki değeri) ödemekle yükümlüdür.
5.11. KİRACI, KİRALAYAN’a aracın iadesi anında, araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi, plakaları ve aracın anahtarını) iade etmediği takdirde; bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kiralama bedelini (Madde 3.1’de açıklanan hesaplama yöntemi ile) ödeyeceği gibi, kaybı halinde ise aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. Bu belge ve parçalarda meydana gelen kaybolma ve çalınmalar sigorta kapsamı dışındadır.
5.12.KİRACI, Araç’ın üzerine herhangi bir yazı, tanıtım ve reklam yazmayacaktır. Araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama veya ekleme yapamaz.
5.13.KİRACI Kanun ve mevzuatlarına uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Araç hiçbir suretle bedeli karşılığı, kira karşılığı veya bedelsiz olarak yolcu veya yük taşımasında kullanılamaz. KİRACI, aracı; her türlü yasadışı amaçlı iş, terör, devlete karşı ve yasalara aykırı konularda, hayvan ve kimyevi madde taşımacılığında kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmiştir. KİRACI bu araç ile spor müsabakalarına katılamaz, aracı tehlikeli, yol ve hava şartlarına uygun olmayan bir şekilde sevk ve idare edemez, şoförlük eğitiminde kullanamaz, başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz. Aracın yurt dışına çıkartılması kesinlikle yasaktır, hiçbir şart altında KİRALAYAN’ın bu konuda rızası olmayacaktır.
5.14. Araç KİRACI tarafından hiçbir surette ve şekilde kendisi ve ATF’de ikinci sürücü olarak kayıtlı kişilerin dışında hiç kimseye kullandırılamaz veya diğer kişilere kiraya verilemez.
5.15. KİRACI, Aracı özenle kullanmak, saklamak ve park etmek zorundadır. KİRACI, Araç’ın yakıt, motor, motor suyu, motor yağı, lastikler ve yürüyen aksam, elektrik donanımı, far, rot ve balans ayarları ve diğer aksam bakımından trafiğe çıkabilirliğini, aracın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak bir şekilde kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. KİRALAYAN’ın ATF’de belirtilen araçlar için kış lastiği taktırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kışlık lastikle teslim edilen araçlar ATF’de belirtilmiştir (Kış lastiği opsiyonu ek ürün olarak sunulmakta ve ücrete tabii bir hizmettir. Kış lastiği opsiyonu bölge ve şubeye göre değişkenlik göstermekte olup, mevcut stoklarla sınırlıdır.). KİRACI sürüş esnasında aracın göstergelerini kontrol etmelidir. Aracı yetersiz yağ seviyesi, yüksek hararet ve arıza uyarı işaretleriyle kullanamaz. KİRACI aracın sürüşe ve trafiğe en ufak bir tehlike arz edecek durumda olması halinde dahi, KİRALAYAN’a derhal ihbarda bulunmak zorundadır. KİRACI hangi sebeple olursa olsun araç ile tehlike arz edecek şekilde trafiğe çıkamaz ve aracı kullanamaz. Aracı özenle kullanmayan veya ağır ihmali olan KİRACI’nın bir hasar veya arızaya neden olması halinde, KİRALAYAN yerine başka bir araç tahsis etmeyeceği gibi KİRACI’da bulunan aracın iadesini de isteyebilir. Bu durumda KİRACI, kiralamanın sona erdiğini ve ücreti iadesi talebinde bulunamayacağını peşinen kabul etmiştir.
5.16. KİRACI, araçların içerisinde bulunan servis belgelerinde belirlenmiş servis Kilometrelerinde ve kira süresi içerisinde bakım ve onarımı gelen aracı KİRALAYAN’a bildirmek ve servis için aracı KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür.
5.17. KİRACI, KDV hariç 100,00 TL (yüz Türk Lirası)’yi aşmayan bir defaya mahsus küçük bakım ve onarımları KiRALAYAN’ın onayını alarak bizzat yaptırabilir ve bu miktara kadar yaptığı ödemeleri masrafa ait her türlü belgeyi KİRALAYAN adına düzenlemek kaydıyla KiRALAYAN’dan talep edebilir. Bu miktarı aşan acil bakım ve onarımları KİRALAYAN’nın yazılı izni olmaksızın yapamaz. Her durumda, KİRACI bu harcamalara ait evrakların asıllarını KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür.
5.18. Kiralama süresi içerisinde Araca (plakasına) yazılmış tüm trafik suçu cezalarından, köprü ve otoyol geçiş bedellerinden ve köprü-otoyol kaçak geçişleri sonucu oluşan cezalardan ve tazmininden KİRACI bizzat sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep etmeyeceğini, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınmayacağını ve bu konuda KİRALAYAN’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder. Kira sözleşmesi sona erse dahi, KİRACI’ nın bu sorumluluğu KİRALAYAN’a karşı devam edecektir. Genellikle araç KİRALAYAN’a iade edildikten sonra ortaya çıkan bu ceza ve hizmetler kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın Madde 4’e dayanarak KiRACI’nın KİRALAYAN’a verdiği DEPOZİTO’dan kesilebileceği veya KİRACI’nın KİRALAYAN’a ATF’de bilgilerini verdiği kredi kartından mail order yoluyla tahsil edilebileceği gibi, KiRACI’dan aracı finansal kurumlar yoluyla da talep edilebilir. Kiralayan’ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, Kiracı, Kiralayan’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.
5.18.1. KİRALAYAN’a tebliğ edilen veya KİRALAYAN’ın kendi imkanlarıyla öğrendiği yasal olarak araç plakasına göre düzenlenmiş veya Araç ile KİRACI adına düzenlenmiş trafik suçu para cezası bedellerini KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalması halinde; KİRALAYAN ödediği bu bedelleri her bir trafik para cezası makbuzu için para cezası ve gecikme faizine ilave olarak KDV hariç 25,00 TL (yirmibeş Türk Lirası) hizmet bedeli de eklenmek suretiyle KİRACI’dan tahsil edecektir. Bahsi geçen para cezalarının KİRACI tarafından ödenmesi halinde ödeme makbuzlarının KİRALAYAN’a ibrazı zorunludur. İbraz edilemeyen makbuzlar ödenmemiş kabul edilecektir. 5.18.2. KiRACI’nın varsa kiralama süresi içerisinde HGS / OGS sistemine kayıtlı köprü ve otoyol geçiş bedelleri KİRACI tarafından KİRALAYANða ödenir. Ödemenin yapılmaması durumunda Madde 4 hükümleri uygulanır. Köprü ve otoyol gişelerinden yapılacak ve KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı kaçak geçiş cezaları için KDV hariç 25,00 TL (yirmibeş Türk Lirası) hizmet bedeli KİRACI’dan tahsil edilecektir.
5.19. Araç KİRACI’nın kullanımındayken harcanan yakıt ve bedeli KiRACI’ya aittir. KİRACI’nın aracı yakıt seviyesini kendisine teslim edildiğinden daha düşük bir seviyede iade etmesi halinde yakıt farkı güncel yakıt fiyatlarıyla hesaplanarak KİRACI’dan Madde 4 hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir. Tersi durumda ise KİRALAYAN’ın KİRACI’ya ücret iadesi söz konusu değildir. KİRALAYAN’ın ATF’de teslim edilen orana göre yakıt dolumunu gerçekleştirmek durumunda kalması halinde, yakıt bedeli farkından ayrı olarak KDV hariç 25,00 TL (yirmibeş Türk Lirası) hizmet bedeli KİRACI’dan tahsil edilecektir. 5.20. KİRACI, ATF’de belirlenen şekilde aldığı aracı aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Kullanım hatası, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya diğer kusurlu davranışları nedeniyle araçların sigortası kapsamında tahsil edilemeyen; her türlü hasar bedeli, araç değer kaybı bedeli, KİRALAYAN’ın kullanım kaybı dahil bununla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı KİRALAYAN’ın ilk talebi üzerine KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRALAYAN, sigorta kapsamında tahsil edemediği bu tür bedellerden ayrı olarak KİRACI’dan KDV hariç 25,00 TL (yirmibeş Türk Lirası) hasar takip bedeli tahsil edilecektir.
5.21. Araç KİRACI’ya kiralandığı süre içerisinde ATF’de “KM Kullanım Hakkı” alanında yazılan kullanım sınırı şartıyla kiralanmıştır. KİRACI, ATF’de belirtilen araçların kilometre saatlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu sınırın aşılması halinde kilometre başına ödenecek aşım ücreti de yine ATF’de «İlave KM Ücreti» alanında belirtilmiştir. Limit kullanım kilometresinin aşıldığı durumlar için ilave km kullanım ücreti kiralamanın sonunda hesaplanır ve KİRACI tarafından KİRALAYAN’a ödenir. Bu tutarın ödenmemesi halinde Madde 4 hükümleri uygulanır.
5.22. KİRACI yapmış olduğu kiralamalarla ilgili olarak oluşan bedelin başka bir gerçek veya tüzel kişi adına faturalandırılmasını KİRALAYAN’dan talep edebilir. Bu durum ATF’nin “Fatura Adresi” kısmında ayrıca betirtilecektir. Böyle bir durumda (faturanın KİRACI adına düzenlenmediği hallerde) KİRACI, ATF’nin “Fatura Adresi” kısmında yazan başka gerçek veya tüzel kişiyi bizzat kendisinin beyan ettiğini, faturanın kendisi adına değil beyan ettiği gerçek veya tüzel kişi adına düzenleneceğini bildiğini, KİRALAYAN’ın herhangi bir nedenle KiRACI’nın sorumluluğuna başvurduğu hallerde fatura kendi adına düzenlenmese bile bu sözleşme şartlarından doğan tüm sorumluluğu kabul ettiğini, ATF’de “Fatura Adresi” bölümünde yazan kişinin farklı olduğu ve/veya iş bu sözleşmede belirtilen kiralamayı yapmadığı ve/veya iş bu kiralama nedeni ile adına fatura düzenlenmediği ve sair itirazlarda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
5.23. KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde ya da aracın KİRALAYAN’a iadesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bırakılan / taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından, aracın KİRALAYAN’a iadesi sırasında kontrol yükümlülüğü kendisinde bulunduğundan, doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil KİRALAYAN’ı peşinen ibra etmiştir. KİRACI, kira süresi boyunca, KİRALAYAN’ın ATF’de belirtilen araçları dilediği zaman muayene ve kontrol etme hakkı bulunduğunu beyan ve kabul eder.

6- KİRALANAN ARACIN ARIZALANMASI, HASARLANMASI, ÇALINMASI, EMNİYETİ SUİSTİMAL OLUŞMASI, SİGORTA KOŞULLARI, DOĞAN ZARARIN KİRALAYAN’A TAZMİNİ : 6.1. KİRALANAN ARACIN KAZA DIŞINDA BİR SEBEPLE ARIZANLAMASI;
6.1.1. Kiralanan aracın üretici firmanın belirlediği periyodik bakım ve onarım dışında bir bakım ve onarım ihtiyacının doğması ile KİRACI’nın iş bu sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle bakım ve onarım ihtiyacının doğması halleri kullanıcı hatası olarak değerlendirilecektir. Kullanıcı hatası nedeniyle doğan bakım ve onarımlar yalnızca KİRACI sorumluluğunda olup, hasar teminatlarının kapsamı dışındadır.
6.1.2. Kullanım hatası nedeniyle doğan bakım ve onarım süresi boyunca araç KİRALAYAN’a tam ve eksiksiz bir şekilde iade edilmediği kabul edilerek KİRACI için sözleşme şartları ve kira bedeli Madde 3.1 şartları ile işlemeye devam eder ve kira bedelinin tahsilinde Madde 4 hükümleri geçerlidir. KİRALAYANðın kullanıcı hatası nedeniyle doğan bakım ve onarımlarda onarım süresince KiRACI’ya yeni bir araç tahsis etme zorunluluğu yoktur.
6.1.3. Taraflar bu tip durumlarda (yani hasar veya arızanın kullanım hatası olup olmadığinin tespiti konusunda) aracın üretici veya ithalatçı firmanın yetkili kıldığı herhangi bir yetkili servisin vereceği ekspertiz raporunu yeterli göreceklerini, birbirlerinden başkaca resmi kurum ve kuruluşlar yada mahkeme aracılığı ile bir tespit zorunluluğu istemeyecekleri konusunda anlaşmışlardır. Taraflar bu bakım ve onarımların aracın yetkili servislerinde ve orijinal parça kullanarak yapılacağını ve yetkili servislerin ekspertizini baştan itirazsız kabul etmiştir.
6.1.4. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik / tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzuman arızası, uyarı ışığı yandığı halde ARAÇ’ın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik arıza dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu şekilde oluşan tüm zarar ve ziyanlar kasko ve diğer güvenceler kapsamı dışındadır.
6.2. KİRALANAN ARACIN BİR KAZAYA KARIŞMASI HALİ; Kiralanan Araç Madde 3.2’de belirtilen ve KİRACI tarafından bedeli ödenerek satın alınan hasar teminat limitleri dahilinde KİRALAYAN tarafından teminatlandırılmıştır. Ancak bu hasar teminatlarının geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gereklidir.
6.2.1. KİRACI’nın doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yok ise kazayı KİRALAYAN’a anında haber vermesi gerekir. KİRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca, kaza yerinde iken müdahale etmeyecektir. (Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır.)
6.2.2. KİRACI aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması durumunda, aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza ve alkol tespiti raporları almalıdır. Çalınma durumunda mutlaka polis ve jandarma tutanağı gereklidir.
6.2.3. KİRACI, ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki belirtilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre kazaya karışan sürücüler ile birlikte, Karayolları Trafik Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun olarak, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde düzenlemelidir. Çift taraflı kazalarda, aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı mutlaka trafik polisi / jandarma tarafından düzenlenmelidir. *Sürücülerden biri sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa *Sürücülerden birinde yaş küçüklüğü varsa *Sürücülerden birinde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa *Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda *Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse *Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda *Trafik kazası ölüme ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa. 6.2.4. KİRACI yukarıda belirtilen belgelerin asılları(ıslak imzalı) ile birlikte ehliyet fotokopisini, kazaya karışan diğer araçlara ait sigorta poliçeleri ile adres ve telefonlarını, varsa tanıkların isim/adres ve benzer iletişim bilgilerini en geç 48(kırksekiz) saat içinde KİRALAYAN’a teslim edecektir.
6.2.5. Bir kaza anında, Aracın bu sözleşmede bahsedilen ve KİRACI’nın bedelini ödeyerek satın aldığı kaza teminatı ve Trafik Sigortası limitlerinden yararlanabilmesi için sözleşmede belirtilen şartların KİRACI tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Bu işlemlerden biri veya birkaçının eksik yerine getirilmesi, evrakların asıl nüshalarının olmaması nedeniyle hasar teminatı geçerlilik şartlarını yerine getirmeyen / getiremeyen KİRACI; KİRALAYAN’ın uğradığı tüm zararı (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı, aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanamamasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar, üçüncü kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere) KİRALAYAN’a ödeyecektir. Yani hasar teminatı geçerlilik şartlarının KİRACI tarafından yerine getirilmemesi halinde kaza nedeni ile doğacak tüm zarardan KİRACI sorumludur. Bu durumda bedeli KİRACI tarafından ödenmek suretiyle hasar riskinin teminat altına alınmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır.
6.2.6. Bu sözleşmede belirtilen tüm hasar teminatları ATF’de belirtilen süre kapsamında geçerlidir. Ayrıca bu teminatlar, hasarın oluştuğu gün KİRACI’nın, KİRALAYAN’a bu teminatların bedelini ödememiş olması halinde geçersiz sayılacaktır.
6.2.7. Kiralanan araçta meydana gelen hasar için KİRACI tarafından kaza teminat şartları yerine getirilmiş olsa dahi, eğer KİRACI aracı ATFðde ismi yer almayan üçüncü bir kişiye kullandırmış ise meydana gelen tüm zarardan (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı, aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanamamasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar, üçüncü kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere) KİRACI sorumlu olacaktır. Bu durumda KİRALAYAN’ın varsa aracını sigortaladığı sigorta poliçesine kısmen veya tamamen başvurma yükümlülüğü yoktur.
6.2.8. Sigorta kapsamına girmeyen stepne ve jant kapağının çalınması / düşmesi, teyp, araç evraklarının, plakasının çalınması veya kaybolması, araç avadanlıklannın (araç anahtarı dahil) kaybolması veya zarar görmesi sonucu ortaya çıkacak zararlardan ve bu zararların giderilmesinden KİRACI sorumludur. Araç içinde meydana gelen zararlar (sigara yanıkları, kırılma, aşırı yıpranma, soyulma ve bozulmalar nedeniyle yapılacak onarımlar ile tüylü evcil hayvan taşınması ve aşırı kirlenme nedeniyle yapılacak özel yıkama maliyetleri) sigorta kapsamında olmayıp KİRACI’nın sorumluluğundadır. KİRALAYAN, KİRACI’nın bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda oluşacak masrafları Madde 4 hükümleri çerçevesinde KİRACI’dan tahsil eder.
6.2.9. KİRACI’nın herhangi bir nedenden dolayı araçta meydana gelen zararlardan (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı, aracın onarımda geçen süresince aracın kiralanamamasından doğan kazanç kaybı, aracın çekilmesi gibi operasyonel masraflar,üçüncü kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamından veya herhangi biri yönünden şahsen sorumlu olduğu hallerde, KİRALAYANðın MAHKEME ARACILIĞI İLE TESPİT YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYIP, hasarlı araç KİRALAYAN tarafından herhangi bir yetkili servise götürülecek ve burada düzenlenecek olan hasarı, hasar bedelini ve tamir süresini tespit eden tutanak / ekspertiz raporu veya KİRALAYAN talebi KİRACI için bağlayıcı olacaktır. KİRACI hasarlarla ilgili olarak yetkili servis tarafından düzenlenen tutanak / ekspertiz raporunu peşinen kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca KİRALAYAN tarafından bildirilen değer kaybı (araç bedelini aşmayacak şekilde), kazanç kaybı (kazanç kaybı=güncel Günlük Ücret X gün olarak tamir süresi’dir) bedelleri dahil meydana gelen her türlü zararla ilgili KİRALAYAN talebine de itiraz etmeyeceğini, KiRALAYAN’ın bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Hasarlanan araçlar yetkili servislerde orijinal parça kullanılarak tamir ettirilecektir. Kazaya karışan aracın pert olması halinde ise aracın proforma fatura bedelini (sıfır anındaki değerini) veya sigorta şirketleri tarafından belirlenen kasko bedelini KİRALAYAN’a ödeyecektir.
6.3. KİRALANAN ARACIN ÇALINMASI HALİ;
6.3.1. KİRACI kiraladığı aracın, çalınmaması için yasaların ön gördüğü şekilde basiretli bir malik gibi gereken itinayı gösterip her türlü tedbiri almayı beyan ve kabul eder.
6.3.2. KİRACI herhangi bir çalınma halinde aracın orijinal kontak anahtarlarını KİRALAYAN’a teslim etmek zorundadır.
6.3.3. Aracın çalınması / herhangi bir nedenle kaybı halinde, KiRACI’nın kusurundan kaynaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şartları dışında kalması halinde KİRACI çalınan aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) veya sigorta şirketleri tarafından belirlenen kasko bedelini KİRALAYAN’a ödeyecektir.
6.4. KiRALANAN ARACIN, KiRACI NEZDİNDE 3.KİŞİLERE EMANET EDİLMESİ VE/VEYA EMNİYETİ SUİSTİMAL HALİ;
6.4.1. KiRACI özellikle “Emniyeti suistimal”in hasar teminatı kapsamı dışında kalmasından ötürü kiralanan araçlara ait anahtarları 3. kişilere teslim etmemesi gerektiğini bildiğini, bu nedenle kiralanan araçları üçüncü kişilere (Vale, otopark görevlisi, yakını vb.) emanet etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
6.4.2. KİRACI bu durumda yani aracın üçüncü kişilere emanet edilmesi halinde aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değeri) veya sigorta şirketleri tarafından belirlenen kasko bedelini KİRALAYAN’a ödeyecektir. Ayrıca KİRACI bu nedenle doğacak zararların tümünden sorumlu olacaktır.

7- DOĞAN ZARARIN KiRALAYAN’A TAZMİNİ, FAİZ VE CEZAİ ŞART:
7.1. İş bu sözleşmeye göre KİRACI’nın sorumluluğunda olan ancak herhangi bir nedenle KİRALAYAN tarafından ödenmek zorunda kalınan ödemeler tüm ferileri ile birlikte KİRACI tarafından karşılanacaktır.
7.2. KİRALAYAN’ın iş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü alacaklarına (kira bedeli, hasar bedeli, değer kaybı, kazanç kaybı, operasyonel masraflar, maddi / manevi tazminatlar, rücu, yargılama giderleri ve asgari avukatlık ücretleri vesair her tür ödemeler) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının iki katı faiz oranının akdi temerrüt faizi olarak uygulanacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır.
7.3. KİRACI’nın iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarında temerrüde düşmesi halinde ve buna ilave olarak gecikilen ödemenin %25’i kadar cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ceza tutarı hiçbir şekilde 1.000,00 TL ‘nin altında olamaz. Ayrıca iş bu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan ve KİRACI’ya cezai şart yükümlülüğü getiren hükümler saklıdr. Yani iş bu maddede kararlaştırılan cezai şart her halükarda ek bir yükümlülük doğuracaktır.
7.4. KİRALAYAN, KİRACI’nın iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı zararın tazmininin yanında; KİRACI zararın doğmasına kasten veya kusur veya ihmali ile neden olmuş ise, bu durumlarda KİRALAYAN isminin, ticari itibarının, ünvan veya markasının zedelenmiş olduğunu kabul ederek KiRACl’dan maddi zararın en az iki katı kadar manevi tazminat talep edebilir

8- UYUŞMAZLIKLAR:
8.1. Taraflar, işbu sözleşme ve eklerine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanmasını kabul ve beyan eder. KİRACI ve KİRALAYAN arasındaki anlaşmazlıklarda münhasıran ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir. KİRACI’nın yabancı uyruklu olması halinde KİRACI, işbu sözleşme ile ilgili olarak Türk Mahkemeleri’nden alınan ilamın kendi ülkesinde dahi uygulanabileceğini kabul eder.
8.2. Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimler için bu sözleşmede yazan adresler bildirim adresi olarak geçerli olacağı gibi sözleşme imzalanmasından önce veya sonrasında tarafların edindikleri kayıtlı elektronik posta adresleri (e-posta) aracılığıyla yapılacak bildirimler de ilgili yasal mevzuat çerçevesinde birbirlerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Taraflardan herhangi birisinin ticari ünvanı veya adresinde meydana gelecek bir değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı bildirim yapılmadığı sürece bu sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
8.3. Bu sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir geçersizlik, icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması; sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz.
8.4. KİRACI, iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda KİRALAYAN’ın yasal defter ve belgeleri, hesap özetleri, kargo teslim formları (kargo ve postalar KİRACI’nın bildirdiği ve ATF’de yer alan adrese gönderilecek olup, anılan kargonun gönderilen adreste KİRACI veya 3. bir kişi tarafından teslim alınmış olması kargonun KİRACI’ya teslim ve tebliğ edildiği anlamına gelecektir), ATF vb. KİRALAYAN tarafından ibraz edilen her tür belgenin (e-posta çıktısı, faks, fotoğraf, ses ve görüntü kaydı, vs.) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen senet niteliğinde olduğunu ve başkaca bir senet, delil veya belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kat’i delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. İşbu Araç Kiralama Sözleşmesi, Tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmeye eklenen ATF’nin süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.
8.6. Tarafların işbu Araç Kiralama Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarına uymaması akde aykırılık teşkil eder. Taraflardan birinin akde aykırı hareket etmesi durumunda (“İhlal Eden Taraf”), diğer taraf İhlal Eden Taraf’a yazılı bir bildirimde bulunmak ve ihlalin en geç 3 (üç) gün içinde giderilmesini talep etmek hakkına sahiptir. Söz konusu ihlalin 3 (üç) gün içinde giderilmemesi durumunda, bildirimde bulunan taraf işbu Araç Kiralama Sözleşmesi’ni belirtilen 3 (üç) günlük sürenin hitamında tek taraflı olarak noter kanalı ile göndereceği bir bildirim ile feshetme hakkına sahip olacaktır.
8.7. KİRACI, Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, KİRALAYAN’ın önceden yazılı muvafakati olmadan üçüncü bir kişiye devredemez. KİRACI, hiç bir surette, Araç Kiralama Sözleşmesi konusu araçları üçüncü bir kişiye alt kiraya veremez, geçici veya sürekli kullanım için sözleşmede öngörülen koşullar haricinde kullanıma bırakamaz. 8.8. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili her türlü vergi, harç ve masraf ile KİRALAYAN’ın yapmak zorunda kalacağı masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır.
8.9 KİRACI, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin KİRALAYAN ve KİRALAYAN ile bağlı şirketlerin ve markalarının fırsatlarından, promosyonlarından ve bilgilendirilmelerinden haberdar olmak, kısa mesaj, e-posta, telefon ve mektup gibi çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirme ve kampanya mesajlarını almak maksadıyla, kısa mesaj, e-posta, telefon ve mektup gibi çeşitli kanallar aracılığıyla ileti gönderilmek üzere kullanılmasına; kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde kaydedilmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına onay verdiğini, işbu sözleşme kapsamında yapacağı ödemeleri aracı finansal kurumlar üzerinden KİRALAYAN’a yapacağını, bu kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edeceğini ve KİRALAYAN’ın hiçbir çalışanına elden veya nakden ödeme yapmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme kapsamında KİRALAYAN tarafından düzenlenen faturalar, elektronik ortamda oluşturulur (ayrıca kağıt üzerine fatura yazdırılmaz) ve kiralama bitiminde KİRACI’nın verdiği e-posta adresine gönderilir.

    Ekler:
  • Araç Teslim Formu
  • Kiracı kimlik fotokopisi

Sözleşme No :

Sözleşme Tarihi :

KİRACI

Adı, Soyadı, Ünvanı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

İmza :

5s Kiralama

Size özel fırsat ve avantajlardan faydalanmak için lütfen e-bülten haber grubumuza abone olunuz

Siteyi kullanmadan önce, kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve çerezleri nasıl kullandığımızı açıklayan bu şartları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu siteyi kullanmanız şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Daha fazla bilgi